Βιώσιμη ανάπτυξη και χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς  και εθνικούς στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εντείνουν το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πόρων θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να λαμβάνει υπόψη τόσο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του δυναμικού ΑΠΕ όσο και την εξασφάλιση της μικρότερης δυνατής παρέμβασης στο περιβάλλον.
 
Η εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης συστημάτων ΑΠΕ αποτελεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, χρήσιμο για φορείς χάραξης τοπικής ή περιφερειακής πολιτικής, αλλά και ενδιαφερόμενους πολίτες. Προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της βέλτιστης κατανομής των ανανεώσιμων πόρων με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο, στην χλωρίδα και την πανίδα και στο τοπικό περιβάλλον. 
 
Για τη βιώσιμη χωροθέτηση συστημάτων ΑΠΕ, ελήφθησαν υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη χωροθέτησή τους, όπως περιοχές περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, τεχνικές υποδομές, περιοχές οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Καθορίστηκαν οι περιοχές αποκλεισμού και οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτονικές χρήσεις, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία. Δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή επιπλέον περιοχών αποκλεισμού, πέραν των νομοθετικών περιορισμών, με βάση τα ειδικά τοπικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο τοπικό περιβάλλον και τοπίο, προσδιορίστηκαν κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης των διαθέσιμων περιοχών χωροθέτησης, μέσω της διεξοδικής ανίχνευσης των ειδικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης. 
 
Η εργαλειοθήκη δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη μελέτη που θα απαιτηθεί να εκπονηθεί για  κάθε περίπτωση συγκεκριμένα. Εν τούτοις, η ομάδα που τη δημιούργησε, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ευαισθητοποίησης και πυξίδα για την αξιολόγηση των πλούσιων ανανεώσιμων πόρων που προίκισαν το νησί.