Για το COMPOSE

Το Ιnterreg MED έργο COMPOSE (Αγροτικές κοινότητες με έργα θετικής ενέργειας) στοχεύει στην αύξηση μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό/περιφερειακό ενεργειακό μείγμα, σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου και υποστηρίζει περιφερειακές και τοπικές αρχές για την ανάπτυξη πόλεων και κοινοτήτων χαμηλού άνθρακα.

Κατά τη διάρκεια του έργου αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη μια ολιστική, βήμα-προς-βήμα, μεθοδολογική προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τοπικών ενεργειακών σχεδίων, με τη συμμετοχή των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων και την ενσωμάτωση όχι μόνο τεχνικών, αλλά και κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Υλοποιήθηκαν 15 επιδεικτικά έργα βιώσιμης ενέργειας, σε 11 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία, Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο), για την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της κοινής μεθοδολογίας αναπτυξιακού σχεδιασμού του COMPOSE. Οι δράσεις αυτές προωθούν τη χρήση των ΑΠΕ και την ενσωμάτωση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό, αναπτύσσοντας βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Περιοχές υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων COMPOSE

Με την ανάπτυξη και προβολή των πιλοτικών δράσεων και της μεθοδολογίας αναπτυξιακού σχεδιασμού, το COMPOSE συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού και ενθαρρύνει την αειφόρο χρήση των τοπικών φυσικών πόρων, τις πράσινες επενδύσεις, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και έξυπνες εφαρμογές, δίνοντας ώθηση στην τοπική πράσινη επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο συντονιστής των δράσεων του COMPOSE στην Ελλάδα και αρμόδιος φορέας για την διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας και μοντέλου βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και για την τεχνική καθοδήγηση και συντονισμό όλων των πιλοτικών δράσεων στις 11 χώρες. Οι πιλοτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Κρήτη αφορούν:

  1. «Έξυπνο» σύστημα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για την βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ (Δήμος Ρεθύμνης).
  2. Ενεργειακή αξιοποίηση του δυναμικού βιομάζας ξυλείας (Δήμος Ανωγείων).
  3. Βέλτιστη χωροθέτηση μονάδων ΑΠΕ μικρής κλίμακας (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου).

Το COMPOSE συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αρ. Έργου: 1001 / MED 2014-2020). Εντάσσεται στο Άξονα Προτεραιότητας 2. «Οικονομία χαμηλών εκπομπών» του προγράμματος Interreg MED και συνεισφέρει στον Ειδικό Στόχο (SO) 2.2: Αύξηση μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές της Μεσογείου.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο COMPOSE εδώ.

Πλοηγηθείτε στην εργαλειοθήκη σχεδιασμού έργων βιώσιμης ενέργειας, η οποία στηρίζει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης, τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, στην ανάπτυξη κοινοτήτων χαμηλού άνθρακα με την ενσωμάτωση ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τεχνικά, αλλά και κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.